Regulamin sklepu ewabien.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie ewabien.com w szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest firma Ewa Bien Ewa Bień z siedzibą w Zabierzowie, przy ul. Krakowskiej 290, o numerze NIP: 676-010-55-93, REGON 350125160,  prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, organ dokonujący wpisu sprzedającego do CEIDG: Urząd Miasta Krakowa, dalej zwana „Sprzedającym”.

Klient może skontaktować się ze Sprzedający pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Sklep internetowy Ewa Bien, ul. Krakowska 290, 32-080 Zabierzów, telefonicznie za pośrednictwem infolinii: +48 604 235 464 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient), za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane teleadresowe Sprzedającym oraz formularz kontaktu znajdują się w zakładce Kontakt

Udostępniony przez Sprzedającego formularz kontaktowy nie stanowi innego środka komunikacji online w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 3a) Ustawy o prawach konsumenta z uwagi na brak możliwości zachowania korespondencji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w sposób wymagany dla uznania tego narzędzia za trwały nośnik.

NINIEJSZY REGULAMIN ZAWIERA:

§1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI, POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§3 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM

§5 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§6 ZASADY DOSTAWY TOWARÓW

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I UDZIELONE GWARANCJE

§8 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§9 PRZETWARZANIE I OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

§10 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym / Sprzedawca – należy przez to rozumieć właściciela serwisu, podmiot prowadzący serwis.

Użytkowniku / Kupującym – należy przez to rozumieć, osobę fizyczną bądź prawną dokonująca rejestracji w serwisie. Jeżeli kupujący jest osobą niepełnoletnią, zawarcie takiej transakcji powinno być potwierdzone przez opiekuna prawnego osoby nieletniej będącej kupującym.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego. 

Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie internetowym;

Sklep Internetowy – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez sprzedającego.

Konsument - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą ze sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  kodeksu cywilnego.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach Sklepu.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.§1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI, POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy sklep internetowy oferuje sprzedaż detaliczną bielizny damskiej, kostiumów kąpielowych oraz akcesoriów z nimi związanych. Niniejszy regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. dz. u. z 2013 r, poz. 1422).
 2. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających sklep z przyjmowania i realizacji zamówień konsumentów. Sprzedający nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez sprzedającego jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego regulaminu. Zamówienia przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.
 4. Oferta przedstawiona na stronach sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedającego.
 5. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe.
 6. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek vat).
 7. Promocje organizowane w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 8. Liczba oferowanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na takie towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez kupujących, aż do wyczerpania zapasów. Promocje oferowane w sklepie internetowym nie łączą się, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji zamieszczonych w sklepie internetowym.
 9. Niedozwolone jest korzystanie ze sklepu  przez użytkowników w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, w tym w sposób naruszający uzasadnione interesy sprzedającego oraz osób trzecich, a także wykorzystywanie sklepu do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. dz. u. z 2013 r., poz. 1422).
 10. Sprzedający informuje, że nie korzysta z żadnego kodeksu dobrych praktyk rozumianego jako zbiór zasad postępowania,  a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23.08.2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t. jedn. dz. u. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.).

§ 2 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu użytkownikom dokonywania zakupów w sklepie, w szczególności z wykorzystaniem konta, a także na udostępnieniu usługi „dodaj recenzję”, „zapytaj”, "powiadom o dostępności produktu", oraz usługi dodania towaru do schowka i otrzymywania drogą mailową informacji handlowych, marketingowych, reklamowych od sprzedającego (newsletter).
 2. Korzystanie z usługi konta wymaga dokonania przez użytkownika rejestracji i podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres, telefon, ewentualnie inny adres dostawy, adres email będący jednocześnie loginem) oraz ustalenia hasła. Na adres e-mail użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy użytkownikiem, a sprzedającym na warunkach określonych w regulaminie.
 3. Rejestracja konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny. Użytkownik  korzystający z loginu i hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane sprzedającemu. 
 4. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w sklepie internetowym. Konto  jest niezbywalne, użytkownikowi nie wolno korzystać z konta innych użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym loginu i hasła.
 5. Usługa „dodaj recenzję” polega na umożliwieniu użytkownikowi zamieszczenia na danej stronie towaru subiektywnej opinii użytkownika o towarze, z uzasadnieniem recenzji i oceną w skali od 1 do 5 gwiazdek. Recenzja zostaje zamieszczona po jej zaakceptowaniu przez sprzedającego. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 6. Usługa „zapytaj” polega na umożliwieniu użytkownikowi przesłania do sprzedającego zapytania dotyczącego danego towaru. W tym celu użytkownik w formularzu podaje swoje imię i nazwisko, adres email, nr telefonu i i zadawane pytanie. Sprzedający udziela odpowiedzi z reguły w terminie 2 dni od otrzymania zapytania.
 7. Usługa “powiadomienie o dostępności produktu” polega na poinformowaniu użytkownika o dostępności danego produktu, w danym rozmiarze. Warunkiem przesłania takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych przez EWA BIEN. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.
 8. Zalogowany użytkownik posiadający konto może także skorzystać z usługi dodania towaru do schowka, po to aby przy kolejnej wizycie w sklepie internetowym nie wyszukiwać ponownie towaru.
 9. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego użytkownika, który podczas składania zamówienia lub rejestracji konta wyrazi zgodę na subskrypcję newslettera, bądź wpisze swój adres email w pole na stronie sklepu zapisując się do newslettera. Z chwilą potwierdzenia zapisania się na listę odbiorców newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy użytkownikiem, a sprzedającym na warunkach określonych w regulaminie.
 10. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że sprzedający jedynie zapewnia użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami sprzedającego. Każdy z użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedającego.
 11. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. zabronione jest także zamieszczanie przez użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez sprzedającego w zakresie konta, newslettera oraz pozostałych usług opisanych w niniejszym rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę.
 13. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie sklepu. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez sprzedającego wskazane w niniejszym regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]  lub w formie pisemnej na adres sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub loginu, którym posługują się w dostępie do konta na stronie sklepu internetowego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 14. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia użytkownik zostanie poinformowany przez sprzedającego.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAMÓWIENIE

 1. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar.
 3. W celu zakupu produktu dostępnego w Sklepie, Użytkownik wybiera pozycje „Dodaj do koszyka”.
 4. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony.
 5. Po wybraniu opcji „Złóż zamówienie”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Kupującego niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.
 6. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowania regulaminu oraz zapoznania się z polityką prywatności.
 7. Podczas składania zamówienia kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych.
 8. Koszty wysyłki po wybraniu przez Użytkownika opcji dostawy, pojawią się w koszyku zamówień. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników, wszystkie opcje zakupowe dostępne są po zalogowaniu.
 9. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  • za pobraniem - to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem);
  • w formie przedpłaty – przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą - to jest za pośrednictwem płatności elektronicznej dokonywanej przed dostawą (płatność on-line),
  • płatność gotówką przy odbiorze osobisty
 10. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 11. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że kupujący dokonujący zamówienia towarów poprzez stronę sklepu internetowego wybiera jako formę płatności, płatność poprzez system przelewy24.pl i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się tam, kupujący  otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, kupujący zostaje z powrotem przekierowany na stronę sklepu internetowego. Płatności on-line poprzez system przelewy24.pl obsługuje firma Sialcom24 sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP: 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego przez sąd rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr krs 0000306513. Dane osobowe kupującego przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce dialcom24 sp. z o.o., która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.
 12. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Kupującego do końca nie zostanie zrealizowane.
 13. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje od sprzedającego drogą e-mailową informację o złożeniu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki).
 14. Po potwierdzeniu przez sprzedającego dostępności produktów, kupujący otrzymuje maila z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta jest jednocześnie potwierdzeniem zgodności zamówienia.
 15. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód sprzedaży. EWA BIEN nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych u Klienta.
 16. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży w opisie towatu na poszczególnych stronach w sklepie internetowym.
 17. EWA BIEN może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM

 1. Sklep internetowy umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka Firefox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari.
 2. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje java i flash. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez użytkownika celem skorzystania ze sklepu, a które uniemożliwiają lub utrudniają użytkownikowi korzystanie ze sklepu.

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
 2. W przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto EWA BIEN (za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym).
 3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru w magazynie sprzedającego. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni i jest to czas liczony od momentu złożenia zamówienia. Podana ilość dni nie obejmuje czasu przesyłki do kupującego, lecz czas do momentu wysłania towaru przez sprzedającego.
 4. W wyjątkowych wypadkach termin 5 dni na zrealizowanie zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony przez sprzedającego.
 5. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu kupujący informowany jest przez sprzedającego o stanie zamówienia. Kupujący może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia lub wyrażenie zgody na zamianę niedostępnego towaru na inny, podobny o zbliżonych właściwościach i cenie).
 6. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
 7. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:  
  a) Podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, w szczególności danych teleadresowych uniemożliwiających realizację Zamówienia;
  b) nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta uniemożliwiającego jego realizację;
  c) złożenia Zamówienia z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu;
  d) obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem luba narusza prawa osób trzecich, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z § 5 ust. 5 i 7 Regulaminu.
 9. W przypadku zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamawiania, zamówione Produkty mogą być przesłane do Klienta w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.
 10. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę dokumentów księgowych, w tym faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

§6 DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie towaru na podany przez kupującego w formularzu zamówienia adres.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszty Wysyłki” w Sklepie Internetowym oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności. Dostępne formy wysyłki:    
  • Przesyłka pocztowa    
  • Przesyłka kurierska   
  • Paczkomaty Inpos
 3. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony przez kupującego pisemnym pokwitowaniem.
 4. Z chwilą pokwitowania na kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 5. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez kupującego, który jest konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, sprzedawca ma prawo do obciążenia kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący konsumentem, sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.
 6. Przy dostawie towarów przez firmę kurierską, kupujący proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem, kupujący proszony jest o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do sprzedającego.

§7. ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY I UDZIELONE GWARANCJE

 1. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego bez podania przyczyny, poprzez złożenie sprzedającemu stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży należy poinformować sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną).
 3. Kupujący zamiast sporządzać dokument od odstąpieniu od umowy, może do zakupionego produktu dołączyć odstąpienie od umowy przygotowane przez Sprzedającego (dostępny formularz na stronie Sklepu) oraz wysyłać je na wskazany adres Sprzedającego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Formularz odstąpienia od umowy. Skorzystanie z udostępnionego przez sprzedającego wzoru nie jest jednak obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczające jest wysłanie do sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy do przed jego upływem.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez sprzedawcę:
  5.1. rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  5.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5.3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 6. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, kupujący dostarcza lub przesyła w opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę podczas transportu na adres sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do sklepu.  Klient wysyła towar na własny koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem ani wysłanych do paczkomatu Inpost.
 8. Jeżeli zwracany przez kupującego towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, sprzedający dokonując zwrotu należności na rzecz kupującego ma prawo do obniżenia zwracanej kwoty o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź o koszty poniesionej przez niego naprawy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy należność za zwrócony towar oraz koszty poniesione przez kupującego związane z dostawą towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, oraz w przypadku zwrócenia tylko części zamówienia) zostaną przekazane konsumentowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie konsument zgodził się na inne rozwiązanie niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedającego zwracanych produktów wraz z oświadczeniem kupującego o odstąpieniu od umowy.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 REKLAMACJE

W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny serwisu: Ewa Bien ul. Krakowska 290, 32-080 Zabierzów.

Formularz reklamacyjny do pobrania

  1. W razie braku zgodności Produktu z zawartą Umową Sprzedaży, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
  3. Kupujący składając reklamację może zażądać od sprzedającego wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.
  4. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
  5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
  6. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
  7. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy kupujący składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
  8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
   1. imię i nazwisko
   2. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu
   3. przedmiot reklamacji
   4. przyczynę reklamacji
   5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
   6. podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)
  10. Reklamowany produkt musi być czysty - wyprany, a także "pozbawionych zapachu" np. kremy, perfumy, pot
  11. Sprzedający nie odpowiada za wady towarów powstałe w związku z nieprawidłowym użytkowaniem lub przechowaniem towarów oraz nieprzestrzeganiem załączonych do towarów instrukcji. Nie są przyjmowane do rozpatrzenia reklamacje dotyczące towarów pozbawionych oznaczeń, w szczególności metki lub wszywki.
  12. Reklamacji nie podlegają:
   - naturalne zużywanie się produktu,
   - uszkodzenia mechaniczne,
   - wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu,
   - odbarwienia,
   - wady powstałe w wyniku niezgodnego z instrukcją sposobu prania.
  13. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez kupującego.
  14. Reklamacje rozpatrywane będą przez sprzedającego niezwłocznie od daty ich otrzymania, nie później niż 14dni od dnia ich otrzymania.
  15. O rezultacie reklamacji sprzedający poinformuje kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez kupującego.
  16. W razie uwzględnienia reklamacji, sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamowanej rzeczy.
  17. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (dz. u. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez sprzedającego, konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, www.krakow.wiih.gov.pl. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy inspekcji handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku  kupującego będącego konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej odr, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku  kupującego będącego konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej odr, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 §9 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik dokonując zamówienia w sklepie internetowym i rejestrując konto  i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie, czy też przy użyciu formularza kontaktowego ze sprzedającym, przekazuje sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku dokonania zamówienia bez rejestracji konta  oraz kontaktu mailowego lub telefonicznego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes sprzedającego polegający na wykonaniu umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży (kontakt z użytkownikiem) i budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami sklepu internetowego. W przypadku zapisania się do newslettera oraz rejestracji konta podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika.
 2. Dane osobowe użytkownika wykorzystywane są przez sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez użytkownika: dla potrzeb kontaktu z użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z użytkownikiem), i/lub wykonania umowy sprzedaży (przez okres do  upływu odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub rejstracji konta (do czasu usunięcia konta) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) (do czasu rezygnacji z newslettera).
 3. Administratorem danych osobowych jest sprzedający. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z użytkownikiem i/lub wykonania umowy sprzedaży i/lub rejestracji konta i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie, w innym celu niż wskazane w regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody użytkownika.
 4. Sprzedający informuje także, że użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 6. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 7. Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników, kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

§10 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. dz. u. z 2013 r. poz. 1422), a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (dz. u. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, użytkownik zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (użytkownicy posiadający utworzone konto otrzymają informację o zmianach w regulaminie drogą mailową). W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa użytkownika do rezygnacji z korzystania ze sklepu internetowego w każdym czasie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 5. Treść niniejsze niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony sklepu internetowego.
 6. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
 7. Ostatnie zmiany z dn. 1.01.2023
 8.