Regulamin bonów

 

Postanowienia wstępne

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Wydawca – Ewa Bien Ewa Bień z siedzibą w Zabierzowie, przy ul. Krakowskiej 290, o numerze NIP: 676-010-55-93, REGON 350125160, prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, organ dokonujący wpisu sprzedającego do CEIDG: Urząd Miasta Krakowa.

Sklep internetowy – odpowiednio: Sklep internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem https://www.ewabien.com

Nabywca - osoba, która otrzymuje od Wydawcy Bon w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

Użytkownik - każdorazowy posiadacz kodu uprawniającego do aktywacji Bonu;

Bon/ Karta podarunkowa  - bon towarowy elektroniczny o określonej ważności, wydany na okaziciela uprawniający wyłącznie Użytkownika do jego realizacji w Sklepie internetowym prowadzonym przez Wydawcę;

Kod – unikalny numer nadawany dla każdego Bonu uprawniający do aktywacji Bonu w sklepie internetowym https://www.ewabien.com

Towary – produkty i usługi oferowane do sprzedaży w sklepie Wydawcy;

Data zakupu –data zapłaty wartości nominalnej Bonu przez Nabywcę;

Regulamin - regulamin Karty Podarunkowej dostępny na Stronie internetowej https://ewabien.com/pl/regulamin-bonow/

Słowa użyte zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.

2. Regulamin określa zasady nabywania i używania Kart Podarunkowych.

 

 

§ 1. Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za Towary nabywane przez Użytkownika.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.

3. Płatność za Kartę Podarunkową nie można być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej.

4. Bon w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

5. Kod do Aktywacji Bonu wydawany jest Nabywcy w momencie otrzymania i zaksięgowania zapłaty za Bon na koncie bankowym Wydawcy, z zastrzeżeniem Zasad udostępnienia i korzystania z Bonu podanych w paragrafie 2. poniżej.

6. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania Towarów w Sklepie internetowym Wydawcy.

7. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę/Użytkownika Kodu lub Bonu osobom nieupoważnionym. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone po ich przekazaniu Nabywcy.

9. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej po jej przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia Karty Podarunkowej przez osoby postronne. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej, o których mowa powyżej Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na nową.

10.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych adresowych (e-mail) niezbędnych do realizacji wysyłki Bonu.

11. Bon jest ważny i aktywny przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty zaksięgowania zapłaty za Bon na koncie bankowym Wydawcy.

 

§ 2. Zasady udostępnienia i korzystania z Bonu.

1. Zamówienia od Nabywcy na Bony są przyjmowane przez Sklep internetowy Wydawcy.

2. W przypadku Bonu elektronicznego, Kod zostanie udostępniony Nabywcy po zaksięgowaniu przez Wydawcę środków pieniężnych na jego rachunku. Nabywca o udostępnieniu Kodu uprawniającego do Aktywacji Bonu zostanie poinformowany przez Wydawcę wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail zarejestrowany w bazie sklepu Wydawcy podczas składania zamówienia przez Nabywcę.

3. W przypadku przeznaczenia Bonu elektronicznego na prezent, Nabywca powinien przekazać Kartę Upominkową wraz z Kodem obdarowanemu oraz z informacją na temat daty jego ważności.

4. Karta Podarunkowa może być wykorzystana na zasadach określonych w Regulaminie przez każdego Użytkownika, który wpisze Kod podany na Karcie Podarunkowej w Sklepie internetowym, w trakcie procesu składania zamówienia.

5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
b) wykorzystania już kodu z Karty Podarunkowej,
c) braku środków na Karcie Podarunkowej,
d) technicznego braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej (np. w razie utraty połączenia z systemem informatycznym Wydawcy).

6. Kod podany na Karcie Podarunkowej jest jednorazowego użytku. Jeśli Użytkownik nie wykorzysta całej kwoty podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym, pozostałe środki zostaną utracone na rzecz Wydawcy. Wydawca nie zwraca niewykorzystanych środków. Tego samego kodu nie można użyć ponownie. W koszyku zakupowym można użyć tylko jednego Kodu. Promocje nie łączą się ze sobą.

7. W wypadku, gdy cena Towaru i/lub Usługi nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż kwota pozostająca na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w/w Towaru i/lub Usługi wykorzystując jedną z akceptowanych, przez Wydawcę, form płatności.

 

§ 3. Rozliczenia, reklamacje i zwrot towarów zakupionych za pomocą Bonu.

1. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Karty Podarunkowej będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny serwisu: Ewa Bien ul. Krakowska 290, 32-080 Zabierzów.

3. Towary zakupione za pomocą Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym podlegają tym samym zasadom wymiany, zwrotu lub reklamacji, co pozostałe Towary oferowane w Sklepie internetowym.

4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu niezgodności towaru z umową, zakupionego w Sklepie internetowym.

 

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Nabywca i Użytkownik Karty Podarunkowej poprzez zakup i/lub użycie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej https://ewabien.com/pl/regulamin-bonow/

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej (8.10.2020)