Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Reklamacje

PROCES REKLAMACJI

W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, Kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@ewabien.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny firmy:

Ewa Bien
ul. Krakowska 290,
32-080 Zabierzów.

Formularz reklamacyjny do pobrania

Wszystkie informacje dotyczące procesu Reklamacji znajdziesz w Regulaminie sklepu

 1. W razie braku zgodności Produktu z zawartą Umową Sprzedaży, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. Kupujący składając reklamację może zażądać od sprzedającego wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.
 4. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 6. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
 7. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy kupujący składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko
  2. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu
  3. przedmiot reklamacji
  4. przyczynę reklamacji
  5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  6. podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)
 10. Reklamowany produkt musi być czysty - wyprany, a także "pozbawionych zapachu" np. kremy, perfumy, pot
 11. Sprzedający nie odpowiada za wady towarów powstałe w związku z nieprawidłowym użytkowaniem lub przechowaniem towarów oraz nieprzestrzeganiem załączonych do towarów instrukcji. Nie są przyjmowane do rozpatrzenia reklamacje dotyczące towarów pozbawionych oznaczeń, w szczególności metki lub wszywki.
 12. Reklamacji nie podlegają:
  - naturalne zużywanie się produktu,
  - uszkodzenia mechaniczne,
  - wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu,
  - odbarwienia,
  - wady powstałe w wyniku niezgodnego z instrukcją sposobu prania.
 13. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez kupującego.
 14. Reklamacje rozpatrywane będą przez sprzedającego niezwłocznie od daty ich otrzymania, nie później niż 14 dni od dnia ich otrzymania.
 15. O rezultacie reklamacji sprzedający poinformuje kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez kupującego.
 16. W razie uwzględnienia reklamacji, sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamowanej rzeczy.
 17. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (dz. u. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez sprzedającego, konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, www.krakow.wiih.gov.pl. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy inspekcji handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku  kupującego będącego konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej odr, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .