Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Promocja wrzesień 10%” jest firma Ewa Bien Ewa Bień z siedzibą w Zabierzowie, przy ul. Krakowskiej 290, o numerze NIP: 676-010-55-93, REGON 350125160, prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, organ dokonujący wpisu sprzedającego do CEIDG: Urząd Miasta Krakowa, dalej zwana „Organizator”.
 2. Okres trwania Promocji: od 1.09.2019 do 30.09.2019
 3. Miejscem promocji jest sklep internetowy działający poda dresem www.ewabien.com („Sklep Internetowy”).
 4. Promocja dotyczy kolekcji Jesień-Zima 2019/2020
 5. W Promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, będące konsumentami w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego,. Które w okresie obowiązywania Promocji dokonają zakupy na produkt/y o których mowa w pkt. 4 powyżej w sklepie internetowym („Uczestnik Promocji”)
 6. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej, w przypadku zakupu Produktu/ów objętych promocją, otrzymają kupon rabatowy na kolejne zakupy w wysokości 10%.
 7. Kupon rabatowy można wykorzystać do dnia 31.10.2019, po tym terminie traci on ważność.
 8. Rabat, o którym mowa w pkt.6 powyżej nie może być łączony z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora.
 9. Uczestnik Promocji nie uzyska kuponu rabatowego w przypadku złożenia zamówienia na WYMIANĘ.
 10. Uczestnicy promocji mogę wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełniania warunków określonych w pkt. 5 powyżej.
 11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.ewabien.com
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartą za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2019 r.
Urban Ninja