Regulamin sklepu ewabien.com

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie.ewabien.com . W szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest firma Ewa Bień Ewa Bień z siedzibą w Zabierzowie, przy ul. Krakowskiej 290, o numerze NIP: 676-010-55-93 Regon 350125160, dalej zwanym „Sprzedającym”.

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie przedmiotu działalności

§2 Zasady składania zamówień

§3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§4 Zasady realizacji zamówienia

§5 Zasady dostawy towarów

§6 Odstąpienie od umowy i udzielone gwarancje

§7 Tryb postępowania reklamacyjnego

§8 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§9 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu, podmiot prowadzący serwis.

Użytkowniku / Kupującym – należy przez to rozumieć, osobę fizyczną bądź prawną dokonująca rejestracji w Serwisie. Jeżeli Kupujący jest osobą niepełnoletnią, Sprzedający może zażądać potwierdzenia zawarcia transakcji przez opiekuna prawnego osoby nieletniej będącej Kupującym.

Sklep internetowy – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie przedmiotu działalności

 1. Niniejszy sklep internetowy oferuje sprzedaż detaliczną bielizny damskiej, kostiumów kąpielowych oraz akcesoriów z nimi związanych.

 2. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów.

 3. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 4. Oferta przedstawiona na stronach Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 5. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe.

 6. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 2 Składanie zamówienia i zamówienie

 1. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

 2. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych.

 3. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

 4. W celu zakupu produktu dostępnego w sklepie, Użytkownik wybiera pozycje „Dodaj do koszyka”.

 5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje od Sprzedającego drogą e-mailową informację o złożeniu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki).

 6. Po potwierdzeniu przez Sprzedającego dostępności produktów, Kupujący otrzymuje maila z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta jest jednocześnie potwierdzeniem zgodności zamówienia.

 7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia ze strony Sprzedającego w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego, złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych Sprzedającego.

 8. Koszty wysyłki po wybraniu przez Użytkownika opcji dostawy, pojawią się w koszyku zamówień. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników, wszystkie opcje zakupowe dostępne są po zalogowaniu.

 9. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

  •  za pobraniem - to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem);

  • w formie przedpłaty – przelewem bankowym on-line - to jest za pośrednictwem płatności elektronicznej dokonywanej przed dostawą (płatność on-line),

  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym

§3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 1. Sklep internetowy umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari.

 2. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania ze Sklepu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie ze sklepu.

 4. Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§4 Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

 2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru w magazynie Sprzedającego lub w magazynach centralnych producentów. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni i jest to czas liczony od momentu złożenia zamówienia. Podana ilość dni nie obejmuje czasu przesyłki do Kupującego, lecz czas do momentu wysłania towaru przez Sprzedającego.

 3. W wyjątkowych wypadkach termin 5 dni na zrealizowanie zamówienia może ulec wydłużeniu.

 4. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Kupujący informowany jest przez Sprzedającego o stanie zamówienia. Kupujący może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

§5 Dostawa towarów

 1. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie towaru na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

 2. Możliwa jest również opcja odbioru osobistego w siedzibie firmy w Zabierzowie przy ul. Krakowskiej 290, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

 3. Koszty związane z dostarczeniem zamówionego towaru ponosi Kupujący, w szczególności opłaty za dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.

 4. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony przez Kupującego pisemnym pokwitowaniem.

 5. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 6. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.

§6. Odstąpienie od umowy i udzielone gwarancje

 1. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez podania przyczyny, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 2. Kupujący zamiast sporządzać dokument od odstąpieniu od umowy, może podpisać załączone do zakupionego produktu odstąpienie od umowy przygotowane przez Sprzedającego oraz wysyłać je na wskazany adres Sprzedającego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 3. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczające jest wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy do przed jego upływem.

 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:4.1. rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;4.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;4.3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 5. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Kupujący dostarcza lub przesyła w opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę podczas transportu na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 6. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.

 7. Jeżeli zwracany przez Kupującego towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności na rzecz Kupującego obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy należność za zwrócony towar oraz koszty poniesione przez Kupującego związane z dostawą towarów zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

§ 7 Reklamacje

W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, Kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@ewabien.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Ewa Bien ul. Krakowska 290, 32-080 Zabierzów. Formularz reklamacyjny do pobrania

 1. Kupujący składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.

 2. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 3. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Kupujący składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko;

  • adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;

  • przedmiot reklamacji;

  • przyczynę reklamacji;

  • podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą;

 6. Reklamowany produkt musi być czysty - wyprany ("pozbawionych zapachu" np. kremy, perfumy, pot).

 7. EWA BIEN nie odpowiada za wady towarów powstałe w związku z nieprawidłowym użytkowaniem lub przechowaniem towarów oraz nieprzestrzeganiem załączonych do towarów instrukcji. Nie są przyjmowane do rozpatrzenia reklamacje dotyczące towarów pozbawionych oznaczeń, w szczególności metki lub wszywki.

 8. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Kupującego.

 9. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty ich otrzymania.

 10. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Kupującego.

 11. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamowanej rzeczy.

 §8 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Kupujących. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi zamówień złożonych w Sklepie Sprzedającego.

 2. Kupujący akceptując regulamin wyraża jednoczesnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji zamówień - szczegóły w zakładce Polityka Prywatności

 3. Kupujący ma w każdym czasie prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, do ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

§9 Postanowienie Końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin. Ostatnie zmiany z dn. 26.11.2014

Urban Ninja